OSzkolenie-kurssoby uczestniczące w  szkoleniach organizowanych przez naszą firmę powinny przestrzegać poniższy regulaminu świadczenia usług szkoleniowych.

Do odwołania szkolenia zamknięte u klienta przeprowadzane będą w reżimie sanitarnym (na dzień dzisiejszy nie prowadzimy szkoleń otwartych). Przed szkoleniem możemy przeprowadzić ozonowanie pomieszczenia gdzie odbędzie się szkolenie (dysponujemy ozonatorem), na sali powinien być dostępny płyn dezynfekcyjny. Wszystkie osoby obecne w sali szkoleniowej w trakcje szkolenia powinny być maseczkach Co godzinę należy ustalićć przerwy - celem wietrzenia sali.

Przy szkoleniach bez ustalonych dat szkoleń otwartych, prosimy o wcześniejsze uzgodnienie terminu - taki termin zostanie ustalony - gdy na szkolenie zgłosi się grupa minimalna 3 osobowa.
Rezerwacja miejsc na szkolenie następuje poprzez przyjęcie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronach Project-gt (osoba wysyłająca zgłoszenie zostanie poinformowana mailowo o tym czy zgłoszenie zostało przyjęte w ciągu najpóźniej 2 dni roboczych od wysłania zgłoszenia), oraz opłacenia szkolenia w przypadku płatności przed szkoleniem.
W razie rezygnacji z kursu w terminie krótszym niż 6 dni roboczych przed rozpoczęciem kursu Zamawiający zobowiązany jest do uiszczenia opłaty manipulacyjnej w wysokości 30% ceny szkolenia. W przypadku nie zgłoszenia rezygnacji lub zgłoszenia w terminie krótszym niż 3 dni robocze Zamawiający zobowiązany jest pokryć całość kosztów szkolenia.
O ile strony nie postanowiły inaczej, wysokość należności za szkolenie będzie zgodna z ceną ustaloną w ofercie usługi szkoleniowej (szkolenia indywidualne - wymagają takiej wyceny). Jeśli taka oferta nie została wysłana to wysokość należności będzie zgodna z cenami określonymi w ofertach szkoleń na stronie WWW Project-gt.pl Ceny przy szkoleniach zamkniętych zostały skalkulowane przy realizacji szkoleń dla grupy 3 lub większej liczby zgłaszanych osób. Ceny za szkolenia obejmują koszty podane na stronie szkolenia.

Przy szkoleniach zdalnych (online) płatność przed szkoleniem na podstawie faktury pro forma wysłanej w e-mailu potwierdzającym realizację szkolenia.

Zapłata przy szkoleniach otwartych, oraz zamkniętych może nastąpić:

  • Przed szkoleniem na podstawie faktury pro forma wysłanej w e-mailu potwierdzającym uczestnictwo. Należność powinna zostać zaksięgowana na koncie Project-gt nie później niż 5 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia. Przy szkoleniach specjalistycznych zamawianych na podstawie przygotowanej indywidualnie oferty (wymagających rezerwacji terminu u Trenera) - płatność na podstawie faktury pro forma z terminem 14 dni przed szkolenie.
  • Po szkoleniu - termin z odroczonym 14 dniowym terminem płatności.
  • Osoby fizyczne opłacają kurs najpóźniej na 5 dni przed jego rozpoczęciem na konto podane na fakturze pro forma wysłanej pocztą lub e-mailem do uczestnika szkolenia. W wyjątkowych przypadkach istnieje możliwość zapłaty gotówką w pierwszym dniu szkolenia.

Project-gt zastrzega sobie prawo do ostatecznego ustalenia sposobu płatności.
Project-gt zastrzega sobie możliwość zmiany terminu, jeśli liczba zgłoszonych osób będzie niewystarczająca do pokrycia kosztów szkolenia (szkolenia otwarte realizowane są o ile zgłosi się minimum 3 uczestników na dany termin). Project-gt poinformuje uczestników najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem jeżeli liczba zgłoszonych osób będzie niewystarczająca do realizacji szkolenia.
W przypadku przesunięcia bądź anulowania terminu, o ile nie wynikło ono z przyczyn siły wyższej bądź innych przyczyn, za które Project-gt nie ponosi odpowiedzialności, Zamawiającemu zostaną zwrócone wpłacone już kwoty, ale nie może on domagać się rekompensaty za szkody bądź utracone korzyści wynikłe z tego powodu.
Istnieje możliwość zmiany terminu szkoleń zamkniętych, indywidualnych, oraz u klienta, jednak Project-gt zastrzega sobie prawo do obciążenia Zamawiającego dodatkowymi kosztami związanymi z przesunięciem terminu (np. rezerwacja sali, czasu wykładowcy, noclegu, etc.).
Project-gt zachowuje wszelkie prawa autorskie do wszelkich materiałów autorskich dostarczonych w trakcie szkolenia. Kopiowanie, użyczanie, odpłatne udostępnianie - w części lub całości - dostarczonych materiałów innym podmiotom jest zabronione. Zamawiający nie uzyska żadnych praw autorskich. Zamawiający nie jest uprawniony do przeprowadzania podobnych szkoleń na rzecz innych, chyba, że Strony postanowią inaczej.
Zamawiający przyjmuje odpowiedzialność za przestrzeganie niniejszych warunków przez osoby przez siebie delegowane na szkolenie. Uczestnicy szkolenia aby otrzymać Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu muszą wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych - imię, nazwisko.
Wszelkie warunki (umowy, wymagania, własne druki zamówienia szkolenia etc.) stawiane przez Zamawiającego powinny być uzgodnione podczas wykonywania wyceny. W przypadku nie przedstawienia ich w odpowiednim terminie, Project-gt zastrzega sobie prawo do ich niespełnienia lub/i zmiany warunków i ceny szkolenia.