Polityka Prywatności

 Niniejsze zasady dotyczące ochrony danych osobowych - mają na celu wyjaśnić i uregulować zagadnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych osób składających zgłoszenia na szkolenia realizowane przez Project-gt Sławomir Cecugiewicz.

Administratorem danych pobieranych od Państwa jest Project-gt Sławomir Cecugiewicz z siedzibą w Zawierciu, ul. Różana 19, 42-400 Zawiercie.
Dane osobowe są przetwarzane z poszanowaniem zasad przewidzianych w RODO, tzn. Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”), jak również przewidzianych w polskiej ustawie o ochronie danych osobowych..

Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest

  • wyraźna zgoda Zgłaszającego na przetwarzanie tych danych, wspomniana zgoda potwierdzana jest poprzez akceptację treści warunków wysyłając zgłoszenie na szkolenie
  • dokonanie rozliczeń wynikających z umowy z klientem art. 106e ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług
  • Administrator przetwarza dane osobowe dobrowolnie podane przez Zgłaszającego w celu tworzenia statystyk. Administrator zapewnia, że takie przetwarzanie nie będzie naruszać praw i wolności osób, których dane dotyczą
  • Dane osobowe podawane dobrowolnie przez Zgłaszającego nie są łączone ze zbieranymi automatycznie danymi na temat sposobu korzystania przez tego Zgłaszającego ze strony internetowej
  • Dane przetwarzane w związku ze składaniem zamówień i zawieraniem Umów będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu umów sprzedaży. Ze względu na konieczność wypełniania obowiązków natury podatkowej i księgowej, część tych danych osobowych będzie przechowywana przez okres 6 lat od dnia realizacji poszczególnych Umów
  • Dane osobowe dla celów kontaktu z Administratorem będą przetwarzane w okresie prowadzenia tego kontaktu, a później będą archiwizowane przez okres 3 lat od zakończenia kontaktu, co jest uzasadnione koniecznością odtworzenie treści takiego kontaktu w związku z dochodzeniem ewentualnych roszczeń

 Użytkownik podaje dane osobowe w trakcie dokonywania zakupów usług dostępnych na naszej stronie: zgłaszający (imię i nazwisko), adres, numer telefonu i adres e-mail. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu przyjmowania zamówień, realizacji Umowy, dokonania wzajemnych rozliczeń.

Możliwi odbiorcy danych osobowych Zgłaszających:
•    pracownicy Administratora
•    podmioty uprawnione do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa
•    firmy bądź osoby na podstawie odpowiednich umów tj. umowy powierzenia danych m.in. w celu ich archiwizacji, niszczenia,  przechowywania

Podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych na mocy odrębnej umowy, zobowiązane są do przestrzegania zasad poufności i bezpieczeństwa danych osobowych

Przy składaniu zamówień na dostępne na stronie internetowej usługi, Zgłaszający podaje następujące dane: zamawiający (imię i nazwisko), adres i numer telefonu Dane osobowe Użytkownika wymienione powyżej będą przetwarzane przez Administratora w celu realizacji Umowy, dokonania wzajemnych rozliczeń i podjęcia działań przed zawarciem Umowy (np. przyjmowanie zamówień). Zgłaszający może również nie podawać ww. danych, jednakże w takim wypadku Administrator może nie być w stanie przyjąć zamówienia lub wykonać Umowy.

 Polityka Cookies

 Polityka cookies określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Project-gt.
Stosowane Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.
Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA] w następujących celach:
Analiz i badań oraz audytu oglądalności -  tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
Zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych. Dane te przechowywane są przez okres 14 miesięcy.
Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. W zależności od modelu przeglądarki, dostępne opcje mogą polegać na:
•    akceptacji wyłącznie tymczasowych plików cookie,
•    akceptacji wyłącznie wybranych plików cookie,
•    akceptacji wyłącznie własnych plików cookie (zewnętrzne pliki cookie nie będą zamieszczane w czasie korzystania z danej witryny),
•    odmowie akceptacji wszystkich plików cookie

 Niniejsza Polityka Prywatności i Cookies może w przyszłości ulec zmianie poprzez opublikowanie nowej wersji na naszej stronie.